Základní požadavkový list (žádanka) pro rutinní a statimová vyšetření je formulář laboratoře PREVEDIG medical, s.r.o. formátu A4.

Další možností požadavkového formuláře (žádanky) pro rutinní a statimová vyšetření je formulář VZP 06 podle platné metodiky VZP ( je bez předtisku, požadavky se vyplňují vypsáním) nebo elektronická žádanka vytvořena v ambulantním programu ošetřujícího lékaře.

Žádanka PREVEDIG medical, s.r.o. ke stažení:

Biochemie - Poukaz pro objednání vyšetření BIO, HEM, IMUNO a ostatní

Mikrobiologie - Poukaz vyšetření MIKROBIOLOGIE

VVV - Poukaz vyšetření Screening vrozených vývojových vad

COVID-19 - Poukaz na vyšetření COVID-19 

Popis požadavkového listu (žádanky):

 • požadavkový list je určen pro současné dodání více materiálů
 • jednotlivé druhy materiálu či odběry do příslušných odběrových zkumavek jsou označeny barevně v souladu s barvou zátek pro různé odběrové zkumavky (oběrový systém Vacuette)
 • v levé horní části požadavkového listu je hlavička pro vyplnění identifikačních údajů o pacientovi, kód pojišťovny, diagnózy, datum a čas odběru, podpis odebírající osoby, políčka pro čísla telefonu a faxu pro hlášení statimových výsledků
 • v pravé horní části žádanky jsou uvedeny identifikační údaje laboratoře, provozní doba a kontakt do centrální laboratoře a část pro identifikaci odesílajícího oddělení či lékaře
 • v hlavní části jsou uvedena jednotlivá vyšetření dle jednotlivých skupin metod
 • na zadní straně žádanky jsou informace o oběrových pracovištích a jejich provozní době a informace k metodám, které vyžadují speciální odběr nebo zpracování

Základní identifikační znaky povinně uváděné na požadavkovém listu (žádance):

 • příjmení, jméno a tituly pacienta
 • identifikační číslo pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců, datum narození)
 • kód zdravotní pojišťovny pacienta
 • základní a vedlejší diagnózy pacienta
 • název oddělení nebo ambulance
 • jméno lékaře ordinujícího vyšetření
 • IČP (identifikační číslo pracoviště)
 • odbornost lékaře
 • podpis lékaře
 • kontakt na objednavatele (adresa, telefon nebo jiné spojení)
 • datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován laboratorním informačním systémem po přijetí žádanky)
 • identifikace osoby provádějící odběr (podpis)
 • požadovaná vyšetření (vázaná k dodaným vzorkům a řádně označená)
 • urgentnost dodání (pro vyšetření STATIM, požadavek se označí v příslušném políčku)

Nepovinné, fakultativní údaje:

 • doplňující informace k diagnóze, klinické informace
 • doplňující informace o typu primárního vzorku. Podmínky, za kterých byl primární vzorek získán
 • informace o datu a času zahájení transportu vzorku do laboratoře
 • jakékoliv jiné údaje, které považuje lékař za vhodné sdělit laboratoři.

Kritéria odmítnutí požadavkového listu:

 • žádanka ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení (odbornost H) nebo jednotek intenzivní péče (odbornost I)
 • žádanka hospitalizovaného pacienta s razítkem ambulance
 • žádanka u pacientů ve věku 19 let a starších s razítkem pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost (odbornost 002) nebo pracoviště pediatrie (odbornost 301)
 • žádanka dítěte pod 10 let od lékaře nepediatra
 • žádanka pro muže s razítkem gynekologické ambulance nebo oddělení (odbornost 603 a 604)

Žádanky jsou v laboratoři zpracovávány na zařízení pro elektronické snímání požadavků. Aby byly požadavky správně přečteny, musí být obdélníček vedle požadavku vyplněn (nejlépe fixem) tak, aby plocha uvnitř obdélníčku byla tmavá (modrá nebo černá). Přetažení nevadí, ale nedotažení může vést k nenačtení daného požadavku.

Přeškrtnutí křížkem je také nedostačující pro spolehlivé přečtení tímto zařízením.

 Požadavkové listy jsou skladovány po předepsanou dobu 5 let.

 

Identifikace pacienta

Vzorky pacientů určené k analýze bez pozitivní identifikace pacienta se v laboratoři nesmí vyskytovat. Tuto podmínku laboratoř zajišťuje těmito provozními kroky:

 • kontrola identifikačních znaků pacienta na požadavkovém listu a biologickém materiálu
 • přiřazení evidenčního čísla a to tak, že evidenčním číslem je označen požadavkový list a biologický materiál k němu náležející (primární vzorky)
 • pod tímto evidenčním číslem je požadavkový list zařazen do LIS
 • alikvotované vzorky zpracovávané v jiných laboratořích musí mít základní identifikační znaky povinně uváděné na požadavkovém listu - jsou označeny štítkem s jednoznačnou identifikací pacienta (příjmení, jméno a případně tituly pacienta, identifikační číslo pacienta -rodné číslo, číslo pojistky u cizinců, datum narození, kód zdravotní pojišťovny pacienta, jméno lékaře ordinujícího vyšetření, IČP (identifikační číslo pracoviště), odbornost lékaře, datum odběru)

Takto je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na požadavkovém listu s primárním vzorkem.

 

 

Joomla templates by a4joomla