• Hlavní banner 01

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

ANCA Screen IgG NIF

Princip stanovení

NIF (Substrát: ethanolem fixované granulocyty)

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

Týden

Frekvence stanovení

1 x za 2 týdny

Referenční meze

Textový výstup

Interpretace

Textový výstup-popis typu fluorescence a eventuálně

onemocnění, ke kterému se typ fluorescence nejčastěji vztahuje. V případě pozitivity se doporučuje titrace, protože koncentrace ANCA protilátek kopíruje aktivitu onemocnění.

Intenzita fluorescence v křížkách

  • Negativní
  • +/- Hraniční
  • + slabě pozitivní
  • ++ středně pozitivní
  • +++ sině pozitivní
  • ++++ vysoce pozitivní

Kromě intenzity fluorescence se odečítá také typ fluorescence.

Lze pozorovat následující typy obrazů:

  1. c-ANCA - jasná granulární, centrálně akcentovaná cytoplasmatická fluorescence granulocytů a jádra jsou tmavá, nezabarvená. Nejčastějším antigenem, který vykazuje tento typ zbarvení, jsou protilátky proti proteináze 3 (PR3)
  1. p-ANCA - perinukleární fluorescence. Perinukleární fluorescence svítí od okraje jádra směrem k jeho středu, kde se obvykle její intenzita zeslabuje. Nejčastějším antigenem, který vykazuje tento typ fluorescence, jsou protilátky proti myeloperoxidáze (MPO). Tento typ fluorescence ovšem vykazují i méně časté antigeny (elastáza, kathepsin G, laktoferin, lyzozym a BPI a další, zatím neznámé antigeny).

UPOZORNĚNÍ: Při tomto typu fluorescence může dojít snadno k záměně s ANA protilátkami, které rovněž svítí v oblasti jádra. Rozdíl mezi p-ANCA a ANA je v typu fluorescence. ANA svítí více ve středu jádra a směrem k okraji se její intenzita zeslabuje. Pro přesné rozlišení typu autoprotilátek (ANCA x ANA) je nutno použít další metody. Zejména p-ANCA pozitivitu je nutno konfirmovat na formaldehydem fixovaných granulocytech, kde se p-ANCA mění na c-ANCA a ANA mizí nebo dále zůstává vázána na jádře.

Další možností je konfirmace pomocí ELISA nebo CLIA metod, které upřesní, zda se jedná o protilátky proti MPO nebo PR3. Ovšem další antigeny takto určit nelze. Dalšími antigeny, které v IF testech vykazují ANCA fluorescenci jsou lactoferin, elastáza neutrofilů, cathepsin G, lysozym, BPI (faktor, zvyšující permeabilitu pro bakterie) a další dosud neidentifikované antigeny. Protilátky proti některým z těchto antigenů lze diagnosticky rozlišit a detekovat pomocí ELISA testu (ANCA profile)

3. a-ANCA – vykazuje fluorescenci, která obkresluje jádro a svítí spíše směrem do cytoplazmy. Antigen, který vyvolává tento typ fluorescence na etanolem fixovaných granulocytech, není zatím určen. Na formaldehydem fixovaných granulocytech fluorescence mizí. Tento typ fluorescence se objevuje u pacientů s ulcerózní kolitidou, onemocnění jater, ale také u dětských pacientů s alergickou kolitidou. U dětí s alergickou kolitidou obvykle do tří let věku mizí, zatím co u pacientů s ulcerózní kolitidou a onemocněním jater přetrvává (nekopíruje aktivitu onemocnění). Pro aktivitu onemocnění je dobré stanovit koncentraci kalprotektinu ve stolici, která stoupá před relapsem onemocnění.

Klinické informace

Serologické testování protilátek proti cytoplazmě neutrofilních granulocytů (ANCA) je významné pro diagnostiku autoimunitních onemocnění. Vyšetření ANCA-Profile zahrnuje autoprotilátky IgG třídy proti proteináze 3 (PR3), laktoferinu, myeloperoxidáze (MPO), elastáze, cathepsinu G a BPI (protein baktericidní/zvyšující permeabilitu).

 

c-ANCA

p-ANCA

Atypická p-ANCA

Wegenerova granulomatóza

+

-

-

Mikroskopická polyarteritida

+

+

-

syndrom Churg-Straussové

+

+

-

Polyarthritis nodosa

-

+

-

Idiopatická glomerulonefritida se srpky

-

+

-

SLE

-

+

+

Revmatoidní arthritida

-

+

+

Ulcerózní kolitida

-

-

+

Crohnova choroba

-

-

+

Primární sklerotizující cholangitis

-

-

+

Autoimunitní hepatitida

-

-

+

Primární biliární cirhóza

-

-

+

Mezi hlavní protilátky proti cytoplazmě neutrofilních leukocytů patří MPO. MPO je hlavním antigenem vyvolávajícím typ p-ANCA. Nejvyšší hladiny protilátky MPO se dají zachytit během nejaktivnější fáze onemocnění, tudíž dobře slouží jako marker onemocnění i jeho aktivity.

Výskyt MPO:

Onemocnění

Výskyt

Nekrotizující / srpečkovitá glomerulonefritida

77 % - 100 %

Nekrotizující vaskulitida

65 %

Mikroskopická polyangiitida

45 %

Churg-Straussův  syndrom

60 %

Wegenerova granulomatóza

10 %

Polyartritis nodosa

60 %

Alergická granulomatóza

 

PR3 je hlavním antigenem vyvolávajícím typ c-ANCA. Stejně jako MPO, PR3 se zvyšuje během nejaktivnější fáze onemocnění a může sloužit jako marker onemocnění a jeho aktivity. Autoprotilátky proti PR3 mohou fungovat jako markery onemocnění i jeho aktivity, protože hladiny protilátky se zvyšují během nejaktivnější fáze onemocnění.

Výskyt PR3:

Onemocnění

Výskyt

Wegenerova granulomatóza

>95 %

Chronické zánětlivé onemocnění střev

 

Mikroskopická polyangiitida

 

Churg-Straussův syndrom

30 %

 

Poznámky

 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

10 dnů

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla