• Hlavní banner 01

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

CD3+CD4-CD8- (double negativní Tly γδ)

Princip stanovení

Průtoková cytometrie

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita vzorku je výrobcem zaručena 24 hodin od náběru. Výsledky, které jsou ze staršího data, proto mohou být ovlivněny délkou skladování. Maximální čas, který je akceptovatelný pro vyšetření vzorku, je 48 hodin od náběru.

Podmínky transportu

Udržovat v pokojové teplotě.

Doba odezvy

48 hodin

Frekvence stanovení

1 den

Referenční meze

V oběhu do 5%

Interpretace

Klinická indikace:

  • hematopoetických nádorové buňky (rozeznány a následně eliminovány).
  • Autoimunitní onemocnění
  • Intracelulární infekce

Klinické informace

γδ T buňky (gama delta T buňky) představují malou populaci T buněk s odlišným typem T-buněčného antigenně specifického receptoru (TCR). U většiny T lymfocytů je TCR (T specifický receptor) je složen ze dvou řetězců α a β. Naproti tomu TCR na povrchu γδ T buněk se skládá z jednoho γ a jednoho δ řetězce. γδ T buňky tvoří na rozdíl od αβ T buněk v periferní krvi menšinu (2-5 % double negativních CD3+ T lymfocytů). Tyto lymfocyty, ač jsou CD3+, nemají na svém povrchu ani znak CD4 ani CD8. 

Jejich výskyt je hojný ve střevních sliznicích, kde u lidí tvoří populaci tzv. intraepiteliálních lymfocytů (IEL lymfocytů).

γδ TCR rozeznávají jak peptidové tak nepeptidové molekuly. Mezi peptidové antigeny rozeznávané γδ TCR patří tetanový toxoid, pocházející z bakterie Clostridium tetani, stafylokokální enteroxin A a glykoprotein I z viru herpes simplex.

γδ TCR dále rozeznává některé heat shock proteiny, glykoproteiny MHC I a II a proteiny příbuzné MHC molekulám jako například MICA/B, CD1c a CD1d, které jsou indukovány, je-li buňka ve stresu. γδ TCR rozpoznává solubilní antigeny.

γδ T buňky mají antigenně specifický receptor TCR, který rozpoznává různé antigeny stejně jako  αβ T buňky, i když v porovnání s αβ T buňkami, je jejich variabilita méně rozsáhlá.

 U γδ T byla také prokázána imunologická paměť.

Mnoho γδ T buněk ale rozeznává pomocí svého TCR konzervované struktury (receptory PRR  - pattern recognition receptors), které jsou zásadní pro vrozenou imunitu. Velké množství lidských γδ T buněk např.  rozpoznává molekuly antigenů, které jsou konzervované mezi bakteriemi. γδ T navíc exprimují například Toll-like a Nod-like receptory.

 γδ T buňky mohou také pohlcovat antigen a sloužit jako profesionální antigen prezentující buňky (APC) – mají podobné vlastnosti jako dendritické buňky (Dochází ke zvýšení množství markerů typických pro APC, jako jsou MHC glykoproteiny I. a II.). αβ T lymfocyty, které jsou aktivované tímto způsobem, jsou převážně pomocného typu a produkují prozánětlivé cytokiny (např. IFNγ a TNFα), jsou to tedy Th1 lymfocyty.

γδ Tly jsou také schopné velmi účinně prezentovat antigeny extracelulárního původu na molekulách MHC I. Takto jsou aktivovány cytotoxické CD8+ T lymfocyty, které mohou účinně zabíjet intracelulárně infikované nebo nádorové buňky.

Při nízkém poměru γδ Tly: u CD4+ Tly byla pozorována diferenciace na Th2 typ imunitní odpovědi, produkující IL-4, nebo Th0 typ, produkující IL-4 i IFNγ.

Mají dvě hlavní funkce:

  • V první fázi imunitní reakce rychle rozpoznávají konzervované struktury a aktivují adaptivní imunitu.
  • V druhé fázi pak rozpoznávají vlastní stresem indukované molekuly a přispívají k regulaci imunitní odpovědi založené na αβ T lymfocytech.
  1. Produkují prozánětlivé cytokiny.
  2. Mají cytotoxickou aktivitu.
  3. Mají regulační funkce.
  4. Zpracování a prezentace antigenu.
  5. Rozpoznávají fosfoantigeny u bakterií (např. Mycobacterium tuberculosis a Listeria monocytogenes) a prvoků. Opakovaná infekce těmito mikroby vyvolává expanzi γδ T buněk.

Poznámky

 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

48 hodin

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla