• Hlavní banner 01

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

Fagocytóza

Princip stanovení

Průtoková cytometrie

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast s Li-heparinem (Vacuette: zelený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita 2 hodiny při pokojové teplotě

Podmínky transportu

Odběr musí být proveden v místě stanovení (Laboratoře PREVEDIG medical, s.r.o.)

Doba odezvy

24 hodin

Frekvence stanovení

1 den

Referenční meze

Měří se: % neutrofilních granulocytů, které fagocytují (80 – 100 % u zdravých jedinců)
Index pozitivity (IP) – intenzita fagocytózy – výsledek je poměr naštěpeného rhodaminu v stimulovaném vzorku dělený výsledkem negativní kontroly ( >30 – u zdravých jedinců)

Interpretace

Princip testu je založen na měření respiračního vzplanutí neutrofilních granulocytů po stimulaci inaktivovanými bakteriemi E. Coli. Při procesu ingesce bakterií je ve fagocytech aktivována NADPH-oxidáza, která spustí respirační vzplanutí. Vznikající chlornan uvnitř fagocytů silně oxiduje dihydrorhodamin 123 (DHR123) na fluorescenční produkt rhodamin 123, který je detekován průtokovým cytometrem. V případě defektu myeloperoxidázy a z tohoto důvodu nevzniká chlornan jako terminální produkt respiračního vzplanutí, štěpí dihydrorhodamin 123 na rhodamin123 v menší míře nebo vůbec. Pozitivní kontrolu představuje vzorek, který spustí respirační vzplanutí v granulocytech i bez přítomnosti patogenu. Negativní kontrola obsahuje vše jako měřený vzorek, ale bez patogenu (kontrola musí zůstat negativní).

Klinické informace

Pacienti s imunitním deficientem jsou v klinické praxi zachyceni na základě opakovaných infekcí. Mezi nejčastější genetické poruchy přirozené obranyschopnosti patří poruchy fagocytární a zabíječské aktivity neutrofilních granulocytů, monocytů a makrofágů, které bývají způsobeny deficitem myeloperoxidázy (MPO), chronickou granulomatózou (CGD) nebo deficitem glukóza-6-fosfát dehydrogenázy (G6DP). Všechny tyto nedostatky vedou k vážným chronickým infekcím, které jsou odolné proti standartní léčbě. Fagocyty nejsou schopny účinně zničit intracelulární i pohlcené extracelulární patogeny, buď kvůli poruše ingesce partikulí nebo kvůli snížené intenzitě respiračního vzplanutí.

CGD je různorodá skupina genetických onemocnění s deficitem ve více enzymech kaskády NADPH oxidázy vytvářející reaktivní kyslíkové radikály. Aktivní NADPH oxidáza zdravého jedince katalyzuje reakci NADPH s kyslíkem a produkuje NADP+ a superoxidový radikál O2-, který prochází řadou dalších reakcí vedoucí k produkci singletového kyslíku a peroxidu vodíku, který je transformován myeloperoxidázou. Pacienti s CGD trpí nejen opakujícími se infekcemi, ale též nadměrnými zánětlivými neinfekčními stavy.

Deficit MPO má za následek kvantitativní nebo funkční nedostatek následného generování hydroxylových radikálů a chlornanu z peroxidu vodíku enzymem myeloperoxidázou. Chlornan je považován za hlavní zabíječ patogenů při respiračním vzplanutím.

Enzym G6PD se účastní dráhy hexóza monofosfátu, tedy jednoho z hlavních procesů tvorby NADPH. Snížená aktivita G6DP je spojena s chronickou nesférocytickou hemolytickou anémií, může též způsobit snížení respiračního vzplanutí fagocytů.  V tomto případě jsou příznaky podobné s CGD.

Všechny výše uvedené nemoci spojené s fagocytární funkcí ilustrují důležitou roli fagocytů při odstraňování a usmrcování patogenů pro udržení homeostázy organismu.

Poznámky

Omezení metody:

  1. Opakovatelnost a reprodukovatelnost měření stimulačního indexu je závislá na dodržování inkubačních časů, inkubační teploty a preciznosti pipetování.
  2. Průtokový cytometr může poskytovat špatné hodnoty, pokud není pravidelně kalibrován a udržován.
  3. Měření musí být provedeno po ukončení testu, protože rhodamin uniká z buňky ven a výsledek je potom zkreslen a může být mylně interpretován jako negativní nebo snížený.

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinování požadavků

12 hodin

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla