• Ryze česká laboratoř s 26 lety zkušeností

    Ryze česká laboratoř s 26 lety zkušeností

  • Hustá síť odběrových míst

    Hustá síť odběrových míst

  • Kvalitní a přesné výsledky

    Kvalitní a přesné výsledky

Vyhledávání v seznamu vyšetření

Zkratka/Název: oGTT v graviditě (Orální glukózový toleranční test)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek:  Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette šedý uzávěr, plast s NaF + K2EDTA
  vacuette sediva 300x85
Poznámka k odběru:

Odběr bez antiglykolytické přísady
(fluorid sodný, NaF) je nevhodný pro nízkou stabilitu glukózy v plné krvi.

Max. čas od náběru do zpracování: 24 hodin při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 24 °C
Doba doordinace požadavku (v plazmě při 2 - 8 oC): 1 den
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvenece vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin
 
Klinické informace: oGTT
 
Referenční meze a interpretace:
  
Diagnostika gestačního diabetu - platí alespoň 1 uvedené kritérium
glukóza nalačno
    5,1 mmol/l
glukóza za 1 hodinu
≥  10,0 mmol/l
glukóza za 2 hodiny ≥    8,5 mmol/l
   
Zdroj referenčních mezí:  
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

 

Zkratka/Název

Specifické IgE

Princip stanovení

FEIA (IgE metodou pevné fáze Phadia 250 v séru)

Primární vzorek

Krev, 8ml

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8°C je jeden týden. Stabilita při -20°C je 12 týdnů. (Vzorky opakovaně nerozmrazovat).

Podmínky transportu

Nejsou žádné zvláštní požadavky na transport.

Doba odezvy

týden

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

 

Věk od

do

Dolní mez

Horní mez

jednotka

 

1R

99R+

 

<0,35

kU/l

 

Interpretace

Stanovení koncentrace specifických IgE protilátek: Průkaz a stanovení specifických IgE protilátek v séru patří mezi klasická alergologická laboratorní vyšetření. Hodnota specifických IgE protilátek je udávána buď semikvantitativně

v tzv. RAST třídách

< 0,35 IU/ml               RAST třída 0 negativní

0,35–0,70 IU/ml         RAST třída 1 nízká

0,70–3,50 IU/ml         RAST třída 2 středně poz.

3,50–17,5 IU/ml         RAST třída 3 vysoká

17,5–50,0 IU/ml         RAST třída 4 velmi vysoká

50,0–100 IU/ml          RAST třída 5 velmi vysoká

> 100 IU/ml                RAST třída 6 velmi vysoká

Klinické informace

U pacientů, kde je kontraindikace kožních prick testů (např. vysoké riziko anafylaxe na susp. alergen) u pacientů, kdy nelze vysadit léky, které interferují s kožními testy (antihistaminika, kortikoidy, některá antidepresiva apod.) u pacientů s rozsáhlým kožním onemocněním u velmi malých dětí, nespolupracujících pacientů u gravidních pacientek při diskrepanci mezi anamnézou a výsledkem kožních prick testů pro potvrzení relevantního alergenu v souvislosti s alergenovou imunoterapií v případech, kdy neexistují vhodné alergeny pro kožní prick testy.

Vyšetření specifického IgE jako screening atopie

Screeningové testy bývají využívány pro zjištění časné sensibilizace, k průkazu atopie zejména u malých dětí.

Tato vyšetření bývají indikována u pacientů s atopickým ekzémem, s podezřením na potravinovou alergii, ale i alergii na inhalační alergeny.

Směsné alergeny, které obsahují více různých alergenů, by při pozitivitě mělo následovat roztestování na jednotlivé alergeny.

V případě, že je pacient navržen k vakcinaci, je vhodné využít rekombinantní alergeny, které určí, zda daný pacient je alergický na konkrétní komponentu, která je ve vakcíně obsažena. Pokud je alergický na minoritní alergeny, nebývá vakcinace vhodnou terapií.

Rekombinantní alergeny je vhodné testovat při podezření na alergii na rezistentní komponenty, které mohou způsobit systémovou reakci (anafylaktický šok).

Rekombinantní alergeny také ukazují na zkřížené reakce mezi velmi různorodými alergeny (Tropomyozin: roztoči x mořské plody). Časté jsou zkřížené reakce mezi potravinovými alergeny a pyly stromů (bříza), trav (bojínek), plevelů (pelyněk).

Stejně jako v jiných oborech, tak se i v oblasti alergických chorob objevují nové diagnostické možnosti, rozšiřuje se rozšiřuje se nabídka laboratorních testů. Nesmíme však zapomínat, že žádný test nenahradí klinické vyšetření. Při interpretaci alergologických laboratorních nálezů zůstává hlavním problémem odlišení klinicky nevýznamných pozitivních nálezů (tj. senzibilizace bez klinického významu nebo jen nespecifická laboratorní pozitivita v důsledku zkřížené reakce mezi alergeny) od průkazu alergie. S tímto se setkáváme nejčastěji při řešení potravinové alergie. Další riziko existuje v nálezu tzv. falešně negativních výsledků. Je to zejména u alergenů, u kterých přes vysokou specificitu dosahujeme stále nízké senzitivity laboratorního testu. Toto riziko zůstává zejména u lékové alergie, alergie na latex, ale i u potravinové alergie a alergie na některé inhalační alergeny.

Poznámky

Liší se možností automatizace, způsobem navázání antigenu (alergenu) či detekce

problémem je obtížná standardizace stanovení specifických IgE protilátek.

Vyšetření je přínosné pouze tam, kde lze předpokládat alergickou reakci prvního typu (tj. zprostředkovanou IgE). I pokud je alergická reakce způsobena IgE mediovanou reakcí, nemusí se projevit při testování specifického IgE.

Velkým problémem jsou lékové alergie, které nebývají zprostředkované I. typem alergické reakce (IgE mediované).

Vyšetření není schopno prokázat alergickou reakci na labilní alergeny zejména potravinové

Bezprostředně po těžké alergické, anafylaktické reakci existuje několikatýdenní období, ve kterém není možno specifické IgE protilátky v krvi prokázat. Vyšetření je vhodné o několik týdnů odložit. (protilátky jsou vázány na buňky. V tomto případě by bylo vhodné, využít například Test aktivace bazofilů pro daný alergen)

Všechny testy by měly mít CE certifikaci a všechny laboratoře vyšetřující specifické IgE by měly být kontrolovány v systémech externí kontroly kvality (RfB).

Proto jsou výsledky získané různými postupy nebo různými diagnostickými soupravami obtížně srovnatelné. Na tuto skutečnost je nutno pamatovat při hodnocení a srovnávání nálezů z různých laboratoří, které používají různé zdroje alergenů (stabilita alergenové směsi je vždy standardizovaná na hlavní alergen. Ostatní alergeny jsou zastoupeny v neznámé koncentraci). Hlavní alergen je alergen, na který je alergická 80 % procent populace, která je alergická na určitý antigen. Percentuelně se liší senzibilizace na jednotlivé hlavní a vedlejší alergeny. Typickým příkladem je profilin. 1 % ve Švédsku se mění od severu na jih na 60 % alergiků v Itálii. Proto by alergeny měly být, pokud možno, co nejvíce příbuzné alergenům, které pocházejí z podobného prostředí jako je oblast střední Evropy. Dovoz alergenů z jiného kontinentu může dávat naprosto špatné výsledky. Na tuto skutečnost je nutno pamatovat při hodnocení a srovnávání nálezů z různých laboratoří.

Dalším kritickým bodem při testování specifického IgE je kompetice specifického IgE s ostatními izotypy, kterých je v séru o řád vyšší koncentrace (IgG, IgM, IgA). Pokud je použita metoda, kde není vyřešen tento problém, budou výsledky koncentraci IgE i několikanásobně nižší, než odpovídá skutečnosti. UniCAP250 tento problém řeší nadbytkem alergenu, který je navázán na nitrocelulózovou vatu, která vyplňuje celý prostor reakční jamky. Tím je zajištěn dostatek alergenů pro všechny třídy protilátek.

 

 

 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

48h

 

 

 

 

 

 

 

Zkratka/Název: Trombocyty (krevní destičky,PLT)
   
Princip stanovení: Počítání částic (impedance)
   
Odběr do:

Vacuette fialový uzávěr - plast s protisrážliv. úpravou (K3EDTA)

U pseudotrombocytopenie se odběr provádí v centrální laboratoři (na základě požadavku lékaře) do Vacuetty s černým uzávěrem (plast s protisrážliv. úpravou, citrát sodný).

Poznámka k odběru: Stanovení je součástí vyšetření krevního obrazu. Odebírá se žilní krev. Hodnoty krevního obrazu z kapilárního odběru jsou spíše orientační.
Max. čas od náběru do zpracování: 5 hodin
Stabilita v krvi při 15 - 25 oC: 5 hodin
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde 
   
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Podrobné informace: Trombocyty
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 5R 255 480 10^9/l
5R - 99R 150 400 10^9/l
   
 Poznámka:  U některých citlivějších pacientů způsobuje antikoagulancium EDTA při vyšetření parametrů krevního obrazu pseudotrombocytopenii (agregaci trombocytů), a proto je vhodné odebrat nový vzorek do citrátu (Vacuette, černý uzávěr). Odběr lze provést pouze v centrální laboratoři, protože vzorek je nutné ihned zpracovat. Tuto skutečnost je potřeba uvést na žádance, aby odebírající personál byl informován, do které zkumavky má vyšetření na krevní obraz odebrat.
   
Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-054

 

Zkratka/Název: Hematokrit (HCT), relativní objem erytrocytů v krvi vyjádřený procentuelně z celkového objemu krve
   
Princip stanovení: Objemový podíl
   
Odběr do: Vacuette fialový uzávěr - plast s protisrážliv. úpravou
Poznámka k odběru: Stanovení je součástí vyšetření krevního obrazu. Odebírá se žilní krev. Hodnoty krevního obrazu z kapilárního odběru jsou spíše orientační.
Max. čas od náběru do zpracování: 5 hodin při 15 - 25 °C
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodinn od doručení materiálu
Podrobné informace: Hematokrit
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 1D 0,43 0,63 1
1D - 1M 0,31 0,49 1
1M - 3M 0,29 0,41 1
3M - 1R 0,33 0,39 1
1R - 5R 0,33 0,41 1
5R - 12R 0,35 0,45 1
Ž 12R - 18R 0,37 0,43 1
M 12R - 15R 0,36 0,47 1
Ž 18R - 99R 0,35 0,46 1
M 15R - 18R 0,38 0,50 1
M 18R - 99R 0,39 0,51 1
   
Akreditovaný SOP:  ANO, SOPV-PREV-054 

Zkratka/Název: Průměrná koncentrace hemoglobinu v erytrocytech
   
Princip stanovení: Výpočet
   
Odběr do: Vacuette fialový uzávěr - plast s protisrážliv. úpravou
Poznámka k odběru: Stanovení je součástí vyšetření krevního obrazu. Odebírá se žilní krev. Hodnoty krevního obrazu z kapilárního odběru jsou spíše orientační.
Max. čas od náběru do zpracování: 5 hodin při 15 - 25 °C
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení(dopoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Podrobné informace: MCHC
   
Referenční meze:
   
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 1D 300 360 g/l
1D - 2M 290 370 g/l
2M - 99R 300 360 g/l
   
Akreditovaný SOP:  ANO, SOPV-PREV-054

 

Zkratka/Název: Průměrná hmotnost hemoglobinu v erytrocytech
   
Princip stanovení: Výpočet
   
Odběr do: Vacuette fialový uzávěr - plast s protisrážliv. úpravou
Poznámka k odběru: Stanovení je součástí vyšetření krevního obrazu. Odebírá se žilní krev. Hodnoty krevního obrazu z kapilárního odběru jsou spíše orientační.
Max. čas od náběru do zpracování: 5 hodin při 15 - 25 °C
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení(dopoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Podrobné informace: MCH
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 1D 31 37 pg
1D - 1M 28 34 pg
1M - 3M 25 31 pg
3M - 1R 24 29 pg
1R - 12R 25 31 pg
Ž 12R - 18R 27 33 pg
M 12R - 15R 26 32 pg
M 15R - 18R 27 33 pg
Ž 18R - 99R 28 34 pg
M 18R - 99R 28 34 pg
   
Akreditovaný SOP:  ANO, SOPV-PREV-054 

 

Zkratka/Název: Střední objem erytrocytů v krvi, součást stanovení krevního obrazu
   
Princip stanovení: Fotooptické stanovení (laser)
   
Odběr do: Vacuette fialový uzávěr - plast s protisrážliv.úpravou
Poznámka k odběru: Stanovení je součástí vyšetření krevního
obrazu. Odebírá se žilní krev.
Hodnoty krevního obrazu z kapilárního odběru jsou spíše orientační.
Max. čas od náběru do zpracování: 4 hodiny při 20 °C
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Podrobné informace: MCV
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref.mezJednotka
0D - 1D 90 121 fl
1D - 1M 80 110 fl
1M - 3M 75 95 fl
3M - 1R 70 86 fl
1R - 5R 71 88 fl
5R - 12R 75 90 fl
Ž 12R - 18R 82 92 fl
M12R - 15R 79 91 fl
M15R - 18R 82 92 fl
Ž 18R - 99R 84 96 fl
M18R - 99R 84 96 fl
   
Akreditovaný SOP:  ANO, SOPV-PREV-054 

 

Zkratka/Název: Erytrocyty (červené krvinky) v krvi, součást vyšetření krevního obrazu
   
Princip stanovení: Počítání částic (impedance)
   
Odběr do: Vacuette fialový uzávěr - plast s protisrážliv. úpravou
Poznámka k odběru: Stanovení je součástí vyšetření krevního obrazu.Odebírá se žilní krev. Hodnoty krevního obrazu z kapilárního odběru jsou spíše orientační.
Max. čas od náběru do zpracování: 5 hodin při 15 - 25 °C
 
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
 
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
 
Podrobné informace: Erytrocyty v krvi
 
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D -1D 4,1 6,0 10^12/l
1D - 1M 3,8 5,3 10^12/l
1M - 3M 3,5 4,5 10^12/l
3M - 1R 3,5 5,3 10^12/l
1R - 5R 3,8 5,3 10^12/l
5R - 12R 4,2 5,5 10^12/l
Ž 12R - 99R 3,8 4,9 10^12/l
M 12R - 15R 4,3 5,5 10^12/l
M 15R - 99R 4,5 5,5 10^12/l
   
Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-054  

 

 

Zkratka/Název: Leukocyty (bílé krvinky) v krvi, součást stanovení krevního obrazu
   
Princip stanovení: Počítání částic (impedance)
   
Odběr do: Vacuette fialový uzávěr - plast s protisrážliv. úpravou
Poznámka k odběru: Stanovení je součástí vyšetření krevního obrazu. Odebírá se žilní krev. Hodnoty krevního obrazu z kapilárního odběru jsou spíše orientační.
Max. čas od náběru do zpracování: 5 hodin při 15 - 25 °C
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Podrobné informace: Leukocyty v krvi
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 1D 8,0 38,0 10^9/l
1D - 1R 5,0 15,0 10^9/l
1R - 5R 4,0 13,0 10^9/l
5R - 12R 4,0 12,0 10^9/l
12R - 99R 4,0 9,0 10^9/l
   
Akreditovaný SOP:  ANO, SOPV-PREV-054 
   

 

Zkratka/Název: Erytrocyty (červené krvinky) v moči, součást chemického vyšetření moče
   
Princip stanovení: Testační proužek
   
Odběr do: Plastová zkumavka na moč, čistá odběrová nádobka
Poznámka k odběru: Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče.
Max. čas od náběru do zpracování: 4 hodiny při 20 °C
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
 
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Podrobné informace: Erytrocyty v moči
   
Akreditovaný SOP:   ANO, SOPV-PREV-050

 

Zkratka/Název: Leukocyty (bílé krvinky) v močii, součást chemického vyšetření moče
   
Princip stanovení: Testační proužek
   
Odběr do: Plastová zkumavka na moč, čistá odběrová nádobka
Poznámka k odběru: Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče.
Max. čas od náběru do zpracování: 4 hodiny při 20 °C
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
 
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Podrobné informace: Leukocyty v moči
   
Akreditovaný SOP:  ANO, SOPV-PREV-050

 

Zkratka/Název: Krevní skupina + Rh faktor
   
Princip stanovení: Aglutinace
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette fialový uzávěr - plast s protisrážliv. úpravou
  vacuette fialova 300x80
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 15 - 20 °C
Podmínky transportu:
15 - 20 °C
Doba doordinace požadavku (v krvi při 2 - 8 oC): 1 den
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
Klinické informace: Krevní skupina AB0 + Rh faktor
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

  

Zkratka/Název: PCR (poměr protein/kreatinin)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotmetrie/enzymatické stanovení
Primární vzorek:
Ranní moč
Odběrová souprava: Plastová zkumavka na moč 10 ml, čistá odběrová nádobka
  mocova zkumavka 300x68
Poznámka k odběru: Vyšetření se provádí nejlépe z 1. ranního vzorku moče. U vyšetření proteinurie se stanovuje také kreatinin. Jediné vyšetření není směrodatné, mělo by se opakovat.
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu:
15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v moči při 2 - 8 oC): 5 dní
Pokyny pro pacienta : klikněte zde
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva  - rutina: V den zpracování (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
Podrobné informace:  PCR
Referenční meze:
 
Vzorek močiDolní mezHorní mezJednotka
náhodný vzorek moče (nejlépe 1. ranní vzorek) 0 0,015 g/mmol kreatininu
   
Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČSKB ČLS JEP
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

Zkratka/Název: ACR  (poměr albumin/kreatinin)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotmetrie/enzymatické stanovení
Primární vzorek:
Ranní moč
Odběrová souprava: Plastová zkumavka na moč 10 ml, čistá odběrová nádobka
  mocova zkumavka 300x68
Poznámka k odběru: Vyšetření se provádí nejlépe z 1. ranního vzorku moče. U vyšetření mikroalbuminurie se stanovuje také kreatinin. Jediné vyšetření není směrodatné, mělo by se opakovat.
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu:
15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v moči při 2 - 8 oC): 7 dní
Pokyny pro pacienta :  Klikněte zde
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den zpracování (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
Klinické informace:  ACR
Referenční meze:
 
Vzorek močiNormální exkreceMikroalbuminurieMakroalbuminurieJednotka
náhodný vzorek moče          (nejlépe 1. ranní vzorek) < 2,8 2,8-22,8 > 22,8 µg/mmol kreatininu
Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČSKB ČLS JEP
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

 

 

 

 

  

Zkratka/Název: Hemoglobin ve stolici - kvantitativně (tzv. okultní krvácení)
   
Princip stanovení: Latexová aglutinace
Primární vzorek:
Stolice
Odběrová souprava: Příslušná nádobka s lyzačním činidlem
   
Poznámka k odběru: Odebrat pouze velmi malé množství vzorku z několika míst!
Max. čas od náběru do zpracování: 4 dny při 2-8 °C (uchovávat v temnu)
Podmínky transportu:
15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v hemolyzátu při 2-8 °C): 7 dní (uchovávat v temnu)
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
Podrobné informace: Hemoglobin ve stolici
Referenční meze:
 
Věk od - doDolní ref. mez Horní ref. mezJednotka
0R - 110R 0 75 ng/ml
 
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Sentinel
   
Pracoviště:
Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP:  NE 

 

 

  

Zkratka/Název: Kalprotektin
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek:
Stolice
Odběrová souprava: Čistá nádobka, nejlépe sputovka. Malé množství nativní stolice.
  Zkumavka sputum 300x110
Max. čas od náběru do zpracování: 1 den při 2 - 8 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (stolice při 2 - 8 °C): 4 dny
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Frekvence vyšetření: Úterý a pátek
Odezva - rutina: 2 x týdně
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
Klinické informace: Kalprotektin
Referenční meze:
 
Věk od - doDolní ref. mez Horní ref. mezJednotka
0R - 110R 0  50 ug/g stolice
 
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták DiaSorin
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP:  NE 

 

 

 

Zkratka/Název: Kortizol v moči za 24 hodin (24 h sběr, odpad)
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
   
Odběr do: Plastová sběrná nádoba bez konzervace
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin
Stabilita v moči při 2 - 8 oC: 3 dny
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: 2 x týdně (úterý a pátek)
Odezva rutinní: 2 x týdně (úterý a pátek)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
   
Podrobné informace: Kortizol v moči
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 99R 38 208 nmol/l
   

 

Zkratka/Název: Kyselina močová - ztráty močí (24 h sběr moče, odpad)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
   
Odběr do: Plastová sběrná nádoba bez konzervace
Poznámka k odběru:

Moč sbírejte do plastových sběrných
lahví určených jen pro tento účel,bez konzervačních přísad.

Max. čas od náběru do zpracování: 2 dny při 4 oC
Stabilita v moči při 2 - 8 oC: 3 dny
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
   
Podrobné informace:  Kyselina močová - odpad
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
15 - 99R  1,5  4,5 mmol/d
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika
   
Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-063

 

Zkratka/Název: P (anorganické fosfáty) - ztráty močí (24 h sběr moče, odpad)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
   
Odběr do: Plastová sběrná nádoba bez konzervace
Poznámka k odběru: Moč sbírejte do plastových sběrných
lahví určených jen pro tento účel, bez
konzervačních přísad.
Max. čas od náběru do zpracování: 2 dny při 4 oC
Stabilita v moči při 2 - 8 oC: 3 dny
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
   
Podrobné informace: P (fosfor) v moči
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
15R - 99R 12,9 42,0 mmol/d
   
Akreditovaný SOP: SOPV-PREV-062

 

 

Zkratka/Název: Chloridy - ztráty močí (24 h sběr moče, odpad)
   
Princip stanovení: ISE s dilucí
   
Odběr do: Plastová sběrná nádoba bez konzervace
Poznámka k odběru: Moč sbírejte do plastových sběrných
lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.
Max. čas od náběru do zpracování: 1 den při 4 °C
Stabilita v moči při 2 - 8 oC: 24 hodin
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Podrobné informace:  Chloridy - odpad
   
Referenční meze:
   
Věk od - doDolní ref. mez Horní ref. mezJednotka
0D - 6T  1  2 mmol/den
6T - 1R  3  17  mmol/den
1R - 7R  22  73  mmol/den
7R - 15R  51  131  mmol/den
15R - 99R  110  270  mmol/den
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima - Laboratorní diagnostika
   
Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-058
Joomla templates by a4joomla